Hvordan regne brøk. Forlænge brøker

Brøk

Hvordan regne brøk

Null i nevner Det er ikke mulig å få null i nevneren til en brøk. Tilsvarende 3 plasser for 1000, osv. En brøk er en måde at vise et tal på ved hjælp af en division. Legg en gul og 3 blå på en rekke. Addisjon og subtraksjon Når nevner er den samme Når nevneren i to eller flere brøker skal trekkes sammen legger vi sammen tellerene eller trekker fra , og beholder nevneren slik den er.

Next

Uekte brøk til et blandet tall

Hvordan regne brøk

Nå ser vi at hver av de seks bitene er like stor. Vi har en rest på 7, fordi differansen mellom 55 og 48 er 7. Brøkene er de samme, men vi observerer at den som har fått fra sjokolade 1 får mest sjokolade, fordi sjokolade 1 er større. Til slutt adderes eller subtraheres brøkene. I eldre Word-versjoner finner du muligens brøker her: Velg Objekt på Sett inn-menyen. Kan ta med et bilde av hvordan det ville sett ut i praksis.

Next

Omregn BRØK » PROCENT » DECIMALTAL

Hvordan regne brøk

Til sammen blir det tre firedeler eller 3 4. Så gjentar du prosedyren for å skrive en ny brøk. Mellomrom-tasten fungerer ikke i brøkeditoren. Still deg i teller- eller nevnerfeltet og skriv en brøk på samme måte som beskrevet ovenfor. Vi deler altså tallet over brøkstreken med tallet under brøkstreken.

Next

Brøk til prosent, prosent til brøk

Hvordan regne brøk

Dette avhenger av hvor mange 0'er som kommer etter 1. Eksempler: Dette er faktisk det hele. Hvis summen er mindre enn telleren, er differansen mellom telleren og summen en rest. Vi må utvide brøken slik at den har 100 i nevneren, og det betyr i vårt tilfellet å multiplisere med 5. En uekte brøk er ekte nok, betegnelsen brukes om brøker som er større enn en. Tegnet % brukes når vi snakker om prosent og det betyr 100-deler.

Next

Multiplikasjon av brøk

Hvordan regne brøk

Svar: undefined0 c 55 8 : I denne oppgaven ser vi at telleren er et stort tall, og derfor er det enklest å bruke alternativ 2. Det kan være lurt å lage noen like store brøker med forskjellig tall, slik at noen brøker må ligge på samme sted. Først må vi faktorisere teller og nevner. Be elevene skrive brøkdelen de ønsker på en lapp. Andre matematiske tegn Andre matematiske tegn, som for eksempel rot, potens, integral, sum, vektor er, matriser, logiske symboler og greske bokstaver finnes også i editoren, men disse er det stort sett spesialister som har bruk for. Dette vil naturligvis bli mer komplisert dersom tallene i brøken er veldig store. Hvem klarer å plassere alle lappene på tallinja aller først? Det minste tallet både to og tre går opp i er seks.

Next

Regneregler for brøker (7.

Hvordan regne brøk

Man behøver altså ikke at finde fællesnævnere og al den slags, som vi gjorde da vi skulle lægge dem sammen eller trække dem fra hinanden. Tenk deg at du skal addere 1 2 og 1 3. Brøkstreken er det samme som et deletegn. Både to og tre går opp i seks. Hvor stor del av denne figuren er gul? Til venstre er nå tre av seks biter grønne.

Next